You are currently viewing 5 אירועים כלכליים חשובים שסוחר צריך להכיר

5 אירועים כלכליים חשובים שסוחר צריך להכיר

מסחר סביב הודעות כלכליות יכול להיות מסוכן ומתגמל בו זמנית. העצה העיקרית היא להתרחק מהשווקים צמוד למועד הדיווח ולהמתין שהאבק ישקע.  יש סוחרים שפיתחו אסטרטגיות מסחר סביב מועד ההודעה אבל באופן אישי אני בוחר להמתין לתגובת השוק לפני פעולה מסחרית.

להלן הסבר קצר על 5 אירועים כלכליים חשובים שמשפיעים על השוק:

תוצר מקומי גולמי (תמג)-  Gross domestic product (gdp)

מדד שמתאר את הערך הכולל של סחורות ושירותים שיוצרו במדינה בשנה ספציפית – במונחים כספיים. עלייה בתמ"ג משמעותה צמיחה של הכלכלה, וירידה משמעותה התכווצות. (חשוב להתייחס לתמ"ג לנפש).

תמ"ג = צריכה פרטית + השקעות הממשלה + יצוא – ייבוא

מספר המשרות הלא חקלאיות  nonfarm payroll  (NFP)

מדי חודש, ביום שישי הראשון ב 15:30 שעון ישראל, מפורסם דוח התעסוקה, בתוכו מספר העובדים בכל העסקים, מלבד ענף החקלאות. הנתון מתייחס למשרות בארה"ב וכולל מס נתונים נוספים כמו מספר שעות העבודה ושינוי השכר הממוצע במשק.

מכירות קמעוניות Retail sales

מודד את אחוז השינוי החודשי של סך הקבלות מחנויות המסחר הקמעונאי וכולל הן סחורות ברי – קיימא והן סחורות לא ברי – קיימא.  מתפרסם ביום המסחר הסמוך ביותר ל 13 לחודש ב 15:30

מדד מחירים לצרכן consumer price index (CPI)

מדד המחירים לצרכן מודד שינויים ברמת המחירים של סל תצרוכת מייצג אשר נצרך על ידי משקי הבית. סל התצרוכת כולל בתוכו 10 רכיבים עיקריים (מזון, דיור, בריאות, הלבשה והנעלה וכו') כאשר לכל רכיב יש משקל שונה בתוך המדד. כאשר אחד הרכיבים בסל התצרוכת מתייקר, מדד המחירים לצרכן עולה.

מדד המחירים לצרכן  מפורסם כל 15 לחודש.

הצהרת וועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי

הצהרת ועדת השוק החופשי הפדרלית של הפדרל ריזרב היא הכלי העיקרי באמצעותו יכולה הועדה להיות בקשר עם ציבור המשקיעים בנוגע למדיניות הכלכלית. שמונה פעמים בשנה משחררת הועדה הצהרה, בה נחשפת ההצבעה על הריבית וענייני מדיניות נוספים, בנוסף לפרשנות על התנאים הכלכליים שהשפיעו על הצבעת החברים.

כתיבת תגובה